Praktiline info

Mercuri Internationalil on kinnitatud majandustegevusteade (TKH Majandustegevusteade nr 142157) täiskasvanute täienduskoolituste korraldamise kohta.

Õppekavad
Mercuri koolitused kuuluvad järgmistesse õppekavade rühmadesse: ärindus ja haldus, juhtimine ja haldus, hulgi- ja jaekaubandus.

Ärinduse ja halduse alla kuuluvad kõik Mercuri müügi- ja teeninduse kursused (näiteks Tulemuslik müügitöö, Assertiivne müük, Konsulteeriv müük, Kliendikeskne teenindamine jne).
Juhtimise ja halduse alla kuuluvad kõik Mercuri juhtimiskursused (Müügipersonali juhtimine, Inimeste juhtimine, Liidrioskuste arendamine, Strateegilised läbirääkimised jne).

Õppekeel ja õppevorm
Õppekeel on eesti keel ja õppetööd viiakse läbi lühikursuste või -seminaride vormis. Täpsem töövorm on kirjeldatud iga koolituse sisututvustuses.

Koolitustele registreerumise ja arveldamise kord
Mercuri koolitused on mõeldud eelkõige äriettevõtete ja riigiasutuste töötajatele, kes soovivad täiendõpet lähtuvalt oma tööülesannetest.
Koolitustele registreerimine toimub jooksvalt ja vastavalt tellija soovile. Koolitusele saab registreeruda kohtumisel Mercuri esindajaga, läbi kodulehe mercuri.ee, e-posti aadressil mercuri@mercuri.ee või telefonil 680 6800. Koolituse tellija ja koolituse pakkuja vahel vormistatakse tellimuse kinnitus vastavalt tellija poolt valitud koolituse kohta. Koolitustasust võimalik vabastamine otsustatakse koolitusele registreerimise ajal.
Arveldamine toimub vastavalt koolitaja poolt tellijale esitatud arve põhjal. Arved väljastatakse kuni 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust.

Koolitusel osaleja nime muutmise ja koolitusest loobumise kord
Kui soovitakse enne koolitust vahetada osaleja nime, siis tuleb sellest koolitajale teada anda vähemalt üks nädal enne koolituse toimumist. Enne koolitust saadetakse osalejatele kursuse kutsed.
Kui on koolitusele registreerutud ja soovitakse loobuda, siis tuleb sellest koolitajat teavitada vähemalt üks nädal enne koolituse algust. Koolituse poolelijätmisel tasu ei tagastata.

Koolituse ja/või seminari lõpetajatele väljastatakse tunnistus või tõend, kui osaleja on õppekava täitnud täies mahus. Tunnistus väljastatakse koolituse osalejale, kes on omandanud antud koolituse õpiväljundid. Osalejatele, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse tõend. Tunnistused ja tõendid väljastatakse koolituse lõpus paberkandjal.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine. Mercuri International Eesti OÜ-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest 3 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumise kuupäeva e-posti või telefoni teel.

Õppetasu tagastamise tingimused ja kord. Koolitusest loobumise teatamisel 3 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust  (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu arve). Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumist tagastatakse 50% õppetasust (juhul, kui koolitatavale on esitatud ettemaksu  arve). Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi.

Koolitusi läbi viivad Mercuri konsultandid. Mercuri avatud koolitusi viivad läbi rahvusvahelise Mercuri poolt atesteeritud konsultandid. Konkreetse kursuse läbiviimise pädevus saadakse selle koolitusel osalemisel kas Eestis või mõnes teises riigis. Kui see ei ole võimalik, saadakse pädevus kompetentse konsultandi (Eestist või mõnest teisest riigist) juhendamisel läbiviimise juhendi omandamise näol. Mercuri firmasiseste konsultatsiooniprojektide läbiviimisse võidakse kaasata koostööpartnereid.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise kord.
Mercuri avatud koolitused toimuvad reeglina Mercuri kontoris Roosikrantsi 15-13 Tallinnas, kus on olemas kõik vajalikud tingimused koolituse edukaks läbiviimiseks. Erandkorras võivad koolitused toimuda ka väljaspool Mercuri kontorit. Sel juhul kasutame varasema kogemuse põhjal sobivaid ruume või kogemuse puudumisel Mercuri esindaja tutvub koolituse läbiviimise keskkonnaga ja kindlustab kõik vajaliku olemasolu koolituse edukaks läbiviimiseks.

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord.
Mercuri avatud koolitusel osalenu täidab koolituse lõppedes tagasiside ankeedi paberkandjal. Tagasiside kogumise eesmärgiks on tellijale tagasiside andmine ja parendustegevuste tegemine õppekavas ja -protsessis. Antud tagasiside ankeedi alusel ja koolituse läbiviinud konsultandi tagasiside põhjal teeb Mercuri esindaja suulise või kirjaliku ülevaate tellija esindajale (juhul kui osaleja ja tellija esindaja on erinev isik). Antud tagasiside ankeedi info sisestatakse Mercuri CRM-i.